Ochrana osobních údajů

Na základě nařízení EU č. 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s vaším pobytem u nás provádíme zpracování Vašich osobních údajů.

Informace a kontaktní údaje o správci osobních údajů

Bohumila Kňourková, Rohoznice 124, 507 71 Miletín
IČO: 09777946
Telefon: 603 109 735 (Lenka Kňourková), e-mail: info@penzionyuknourku.cz

Jde o údaje, které předáváte při objednávce pobytu telefonicky, e-mailem, osobně, nebo prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Jedná se tedy především o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, e-mailová adresa, telefon, číslo občanského průkazu.

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu v konkrétním termínu. U klientů, kteří pobyt pouze poptávají, a nedojde následně k rezervaci a zaslání zálohové faktury, osobní údaje správce nevyžaduje a nezpracovává.

Účel zpracování osobních údajů

správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu k těmto účelům:

  • Pro splnění právní povinnosti je správce povinen vyžadovat údaje 1) – 3) podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místních poplatcích v platném znění.
  • Pro účely oprávněných zájmů poskytovatele ubytování pak správce od klientů vyžaduje e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje jsou nutné pro efektivní komunikaci mezi klienty a ubytovatelem.

Správce nepoužívá osobní údaje klientů k zasílání reklamních nabídek.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností, tj. vždy minimálně do doby ukončení pobytu, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů.

Zpracování osobních údajů

a) Zpracování
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, a to v elektronické nebo listinné podobě.
Do kontaktu s osobními údaji klientů přichází pouze správce a následně orgány, které tyto údaje vyžaduje ze zákona (např.Obecní úřad).
b) Uložení
Pro efektivní komunikaci s klienty jsou uchovávány osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon. Ty jsou uloženy v elektronické podobě se zabezpečením.
Data narození jsou zaznamenány a uchovávány v elektronické podobě se zabezpečeným uložením.
c) Archivace
Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky a účetní, které předáváme osobní údaje na základě čl. 28 GDPR.